อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์

อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์
(Miss Suchada Apiratana)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

B.Econ
Bachelor of Economics (Major : International Economics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

M.A (Cooperative Economics)
Master of Arts in (Cooperative Economics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2. เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2562

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2560

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ปี พ.ศ. 2559

– งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำในตลาดน้ำทางวัฒนธรรม Influential Factors on Return Tourists in the Cultural Floating Market
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่๕๕๙๑/๒๕๕๙

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

บทความทางวิชาการ เรื่อง”การจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง”. บทความตีพิมพ์วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่9 ฉบับที่1มกราคม-มีนาคม2560 หน้าที่ 38 เรื่อง