อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์

อาจารย์ ดร.สุชาดา อภิรัตน์
(Dr. Suchada Apiratana)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

B.Econ
Bachelor of Economics (Major : International Economics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

M.A (Cooperative Economics)
Master of Arts in (Cooperative Economics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก

Ph.d. (Fisheries Management)
Doctor of Philosophy (Fisheries Management)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2. เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2562

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2560

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ปี พ.ศ. 2559

– งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำในตลาดน้ำทางวัฒนธรรม Influential Factors on Return Tourists in the Cultural Floating Market
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่๕๕๙๑/๒๕๕๙

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

บทความทางวิชาการ เรื่อง”การจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง”. บทความตีพิมพ์วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่9 ฉบับที่1มกราคม-มีนาคม2560 หน้าที่ 38 เรื่อง