อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ

อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ
(Mr. Wasan Mahakanchana)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศบ. (ประวัติศาสตร์)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

อม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
2. ประวัติศาสตร์สากลเพื่อการนำเที่ยว
3.จรรยาบรรณิชาชีพและกฎหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2564

– บทความวิชาการเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการนิติศาสตร์ไทย:ศึกษาจากประชุมประกาศรัชกาลที่ 4  King Rama IV and law in the transition period. Study from the “King Rama IV Announcement” (รอการตีพิมพ์จากวารสารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการสอน รายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทความทางวิชาการ