บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ชุติมา โรจน์วรพัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร