ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ:กรณีศึกษาบ้านเกาะเคียม ตาบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย
อาจารย์ ดร. ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ วนิดา อ่อนละมัย.

แหล่งตีพิมพ์
วารสาร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา

ผู้วิจัย
อาจารย์ สุติมา อ่อนแก้ว

แหล่งตีพิมพ์
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
งานวิจัยเรื่อง
Marine Ecotourism as Destination Branding Management toward Slogan
“Krabi Your Amaze”

ผู้วิจัย
อาจารย์ ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี

แหล่งตีพิมพ์
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and
Development (IJMPERD).
Volume 10, Issue 5,
งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-2019
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้วิจัย
อาจารย์วสันต์ นิลมัย
อาจารย์สุรพิน สุประดิษฐ์
อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์
อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย
อาจารย์วาสนา จักร์แก้ว

แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564
งานวิจัยเรื่อง
นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิผลการให้บริการของพนักงานที่พักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่อารยธรรมล้านนา

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ

แหล่งตีพิมพ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
งานวิจัยเรื่อง
Advantages and Disadvantages of Teaching Communicative English in Classroom Versus Online: Bringing Out the Core Strengths of Both Aspects to Achieve Desired Learning Outcome

ผู้วิจัย
อาจารย์วสันต์ นิลมัย
อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์ นิลสมัย
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์

แหล่งตีพิมพ์
Conference Proceeding on The 6th National & International Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
งานวิจัยเรื่อง
The Stakeholders and Image Building of Academic Institutions

ผู้วิจัย
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
และคณะ

แหล่งตีพิมพ์
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
Volume 16 No.2
งานวิจัยเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตามสภาพจริงตามรูปแบบกิจกรรมประสบการณ์

ผู้วิจัย
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์วาสนา จักรแก้ว
อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์
อาจารย์ณิศรา ระวียัน

แหล่งตีพิมพ์
วารสารธรรมศาสตร์
Volume 40 No.2
งานวิจัยเรื่อง
การถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปู่เต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้วิจัย
อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี
อาจารย์นพพร แพทย์รัตน์
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์

แหล่งตีพิมพ์
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ
ฉบับที่ 6 หน้า 94-108
งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน.

ผู้วิจัย
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564
งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินตามหลักพุทธศาสนา

ผู้วิจัย
อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์
อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์วาสนา จักร์แก้ว.

แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564
งานวิจัยเรื่อง
Souvenir product development promote tourism in Klonng Kone Rang Chorakhe, Thailand

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
และคณะ

แหล่งตีพิมพ์
International Journal of Innovation, Creativity and Change.
Volume 14, Issue 2, 2020
(Page 1228-1244)
งานวิจัยเรื่อง
Impacts of tourism on cultural infiltration at a spitual destination : a study of Ban Wangka, Thailand

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
และคณะ

แหล่งตีพิมพ์
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.
งานวิจัยเรื่อง
The Guideline Development for Civil State Community Market Model Driven through Thailand 4.0 Policy.

ผู้วิจัย
อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล

แหล่งตีพิมพ์
PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL. (2021)
Volume 58 No.1
(p. 3839-3843)
งานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพื่อการออกแบบและประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ “ตลาดต้องชม : คลองบางหลวง ”

ผู้วิจัย
อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์
และคณะ

แหล่งตีพิมพ์
JARS (Journal of Architectural/Planning Research and Studies)
Volume 18 Issue 2,2021
งานวิจัยเรื่อง
The Study of Cultural Tourism Development Framework for Sustainable Tourism: Case Study Lampang Province.

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์
อาจารย์ ดร.ขวัญนภา สุขคร

แหล่งตีพิมพ์
Psychology and Education Journal.
Vol.58 No.1 (2021)
งานวิจัยเรื่อง
The Effects of Destination Image on Tourist Satisfaction: The Case of Don-Wai Floating Market in Nakhon Pathom, Thailand

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
และคณะ

แหล่งตีพิมพ์
Academica Turistica
Year 13, No. 2
December 2020 Page 139
งานวิจัยเรื่อง
รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
อาจารย์ ดร. ณิศิรา กายราศ
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์

แหล่งตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยว
เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย
อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย

แหล่งตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562