ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง
รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
อาจารย์ ดร. ณิศิรา กายราศ
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์

แหล่งตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยว
เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย
อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย

แหล่งตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562