พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า”ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

20 Dec 2021

กิจกรรมการฝึกทักษะด้านการจัดการงานบริการบนเครื่องบิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะด้านการจัดการงานบริการบนเครื่องบินInflight0Service0Mock0up0ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของรายวิชา0Inflight Service Management, รายวิชา English for Inflight Service ,รายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน และรายวิชาวัฒนธรรมการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน โดยให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์การบริการ เครื่องแบบสายการบินของตนเอง พร้อมนำเสนอผ่านการจำลองสถานการณ์โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเป็นผู้โดยสาร ณ ห้อง SDU Airlines Mock up Room ชั้น 6 อาคารธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

THMadmin

19 Nov 2021

โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านนิรภัยการบินต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านนิรภัยการบินต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในเรื่อง0Safety Management System in Aviation (SMS) และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์  วารีวนิช รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถเป็นวิทยากร โดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

19 Nov 2021

โครงการสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนต่างๆที่มีความสนใจด้านธุรกิจการบิน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน แนะนำเครื่องแต่งกายของสาขา ความรู้ทั่วไปด้านการบริการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน และแนะนำห้องปฏิบัติการการบินจำลองสาขาธุรกิจการบิน (Mock Up)เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่มีความสนใจตัดสินใจเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อังค์ริศา  แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากรผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

13 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับความไว้วางใจให้จัดการงานบริการเพื่อการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ ณ ดุสิตาคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

THMadmin

30 Oct 2021

การประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

25 Oct 2021

การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมติดตามการสอบ การอบรม TOEIC และการใช้งานโปรแกรม0English0Discovery ของนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการเสริมทักษะแห่งอนาคต โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การทวนสอบและการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

18 Oct 2021
1 2 3 4