โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริการ” ให้กับ ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการนำมาใช้กับงานบริการในปัจจุบันปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติในหัวข้อ “Infographic สำหรับงานบริการ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี และได้รับเกียรติจาก

THMadmin

17 Jun 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME0สาขางานบริการ “การเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงานของหน่วยแรงงานร้านอาหารและโรงแรมใน สปป.ลาว” ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม สปป.ลาว (วันที่ 3) หัวข้อ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบินเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มในธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มในงานบริการ ณ ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room) อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Jun 2023

กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

งาน Dek-D’s TCAS & Study Abroad Fair

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในงาน Dek-D’s TCAS   จัดโดย www.dek-d.com เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และให้ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ณ ฮอลล์ EH980ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

THMadmin

29 Apr 2023

การอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette”

  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette” ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปางนำทีมวิทยากรโดย อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักด์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี ได้ร่วมให้การอธิบายถึงความสำคัญการจัดโต๊ะอาหารแบบสากล การใช้อุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด การใช้ผ้าเช็ดปาก ลำดับการวางจาน การเริ่มรับประทานอาหาร การส่งต่อจานอาหาร และการรับประทานซุป เป็นต้น และได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องปฏิบัติการการบิน Mock-up0ห้อง เฟื่องฟ้า sky lounge (ห้องรับรองผู้โดยสาร) และ ห้องเรียน Online-studio ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

THMadmin

11 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

สาขาวิชาธุรกิจการบินฝึกทักษะการให้บริการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by doing รับเกียรติจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้บริการ กำกับดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง

THMadmin

1 Apr 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023

SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU […]

THMadmin

25 Mar 2023
1 2 3 8