ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณาจารย์ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ดำเนินการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตรฯ อีกทั้งเยี่ยมชมพร้อมทำกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock-up Room) และห้องการเรียนรู้ Dusit Bistro and Co-working Space และสิ้นสุดทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่การเยี่ยมชม Home Bakery

THMadmin

11 Oct 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “บัณฑิตใหม่”

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมน้องๆสโมสรนักศึกษา จัดซุ้มแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563-2564 โดยในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักศึกษา คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

29 Aug 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริกาและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ และดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมบรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตในอนาคต

THMadmin

16 Aug 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 66 สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาจาวิชาธุรกิจ การบิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 66 เพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกับพิธีประดับเข็มเครื่องบิน ของประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

THMadmin

9 Aug 2023

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ หลักสูตร “Service Intelligence”

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ และเยาวชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัฒนธรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละประเทศ นำทีมโดย อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทีมวิทยากร อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน อาจารย์วินิตา  หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน คุณณฐาพัทธ์ พิชญปฐมสิทธิ์ อาจารย์ผู้ช่วยฝึกสอน  ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK UP ROOM) อาคาร 32 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

15 Jul 2023

ต้อนรับผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมนำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดแสดงบูธผสมเครื่องดื่ม Mocktail0ในกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023 โดยในงานดังกล่าวนักศึกษาได้ผสมเครื่ดงดื่ม Mocktail 2 ชนิด คือ Blue Margarita และ Fruit punch ให้กับผู้เข้าประกวด และร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับ แนะนำ และพาไปยังสถานที่จัดกิจกรรมในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

13 Jul 2023

กิจกรรม เตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะพิชิต TOEIC

 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรมติวการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 63 ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณลฎาภา ก้องวิเศษโสภณ เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับนักศึกษา ทีมวิทยากร และคุณกรณิกา ผลเหม และคุณดวงหทัย ศิริบุรี ผู้ดูแลนักศึกษา จากบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ภายใต้ความร่วมมือ (MOU)0ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และเมื่อจบแล้วมีงานทำ 100% ณ ห้อง 32403 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

6 Jul 2023

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานบริการ” ให้กับ ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการนำมาใช้กับงานบริการในปัจจุบันปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติในหัวข้อ “Infographic สำหรับงานบริการ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี และได้รับเกียรติจาก

THMadmin

17 Jun 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ แรงงาน SME0สาขางานบริการ “การเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงานของหน่วยแรงงานร้านอาหารและโรงแรมใน สปป.ลาว” ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม สปป.ลาว (วันที่ 3) หัวข้อ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรการบินเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง เครื่องดื่มในธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มในงานบริการ ณ ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room) อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Jun 2023

กิจกรรม “Welcome to SDU” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำทีมนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม Welcome To SDU ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยามิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ในฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรักตะกริษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

12 Jun 2023
1 2 3 9