ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) นายอับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ และ นางสาวอาทิตยา ปิดตาระโต ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นและผ่านกระบวนการวัดผลของโครงการตามที่กำหนดโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดย Ministry of Tourism Arts and Culture Sarawak ร่วมกับ REBORN Responsible Borneo และ Emerald Publishing ภายใต้การสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ Advisory Board Member ของโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $120

THMadmin

4 Apr 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(14)/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ชี้แจงผลการสำรวจความพร้อมในการเข้ามาเรียน Onsite ของนักศึกษา กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) กิจกรรม Upskill Reskill สำหรับนักศึกษารหัส 61 การประชาสัมพันธ์ E-Book รทบ.มองรอบหอมขจร และการรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

24 Feb 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ดอกกุหลาบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ดอกกุหลาบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565 ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางสาวไทย 2565

THMadmin

14 Feb 2022

การประชุมหารือร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติจาก คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการเพื่อการบริการสังคม โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นคณะผู้ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

11 Feb 2022

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์การศึกษาลำปาง

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าพบและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจการบิน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อบรับทั้งยังนำเสนอแนวทางการดูแลนักศึกษา กิจกรรม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการผลิตนักศึกษาให้มีศักยภาพ และพร้อมในการปฏิบัติงานในสายงานธุรกิจการบิน

THMadmin

11 Feb 2022

นำนักศึกษาส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการนำนักศึกษาส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานของ CARGO บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยอาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 พร้อมส่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565 ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สำหรับการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรการที่เคร่งครัดของอุตสาหกรรม

THMadmin

17 Jan 2022

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021
1 2 3 5