งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ)

  เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับหลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในการสำเร็จการศึกษา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองร่วมกันทั้ง คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ใน Theme Oscar ซึ่งทุกคนจัดเต็มมา แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวมารดา ตัวคลอดบุตร โดยในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เล่นเกมส์และ มอบของที่ระลึกระหว่างสายสัมพันธ์ น้องพี่ ณ โรงแรมใบหยกสกาย

THMadmin

10 May 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG Home Experience

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ SCG0Home Experience เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับที่พักอาศัย อาทิ นวัตกรรมสำหรับกลุ่ม Active ElderlyและHealthy Concern นวัตกรรม Smart HomeและSmart Space และนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Solar Rooftop และ กระเบื้องรักษ์โลก

THMadmin

10 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

กิจกรรม The Power of Body Language for Leaders

  เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดกิจกรรม Workshop ” The Power of Body Language for Leaders” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษากายเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจในฐานะผู้นำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

4 Apr 2023

นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ Centara Watergate Pavilion Hotel Bangkok

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรม Centara0Watergate Pavilion Hotel Bangkok  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะมาศ ศรีหล้า Director0of0Sales0มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการจัดโปรโมชั่นของโรงแรม การบริหารจัดการโรงแรมเพื่อความยั่งยืน และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Cafe9 โรงแรม Centara Watergate Hotel Bangkok

THMadmin

31 Mar 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023

SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU […]

THMadmin

25 Mar 2023

นำนักศึกษาร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ประธานหลักสูตร และอาจารย์ชรินดา วิเศษณ์รัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ” เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัดทำสื่อสำหรับงานแถลงข่าว แนวคิดการนำเสนอและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี และ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาความรู้และทักษะการให้บริการท่องเที่ยวที่เป็นสากล ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

THMadmin

2 Mar 2023

โครงการ EHT Talk

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการ (EHT0Talk) โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจในยุคหลังโควิด ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้อง Dusit Bistro and  Co-working space โดยทางหลักสูตรได้รับเกียรติจากคุณตามโพธ ต่อสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ จาก The Royal River Hotel มาให้ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รหัส 65 และ หลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) รหัส 63 และ 64 เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลังจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate social responsibility)

THMadmin

27 Feb 2023
1 2 3 7