โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

โครงการฝึกอบรม Table Manners & Dining Etiquettes

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรม Table Manners and Dining Etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับนักศึกษารหัส 65  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารและการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างถูกวิธี อาทิ การแต่งกาย อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและวิธีใช้ การเลือกบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร การรับประทานอาหารประเภทต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Robert Witterwood, General Manager และวิทยากรโดย Mr. Ponpee Daithong, Learning & Development Manager ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit

THMadmin

23 Nov 2022

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเกียรติจาก Asst. Prof. Hiram Ting UCSI University ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าบรรณาธิการของ Journal of Responsible Tourism Management บรรณาธิการบริหาร Asian Journal of Business Research และรองบรรณาธิการ ของ Young0Consumers0มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”Responsible Tourism” แก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการงานบริการนานาชาติ และร่วมหารือเพื่อความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับนานาชาติกับผู้แทนฝ่ายวิจัยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Dusit Bistro

THMadmin

9 Nov 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

โครงการฝึกอบรม Personality Development & Improvement

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Personality Development & Improvement) สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรจากอาจารย์นภัสนันท์ ประชุม และอาจารย์รตตนนภดล สมิตินันทน์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 32203 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะผู้จัดเก็บและผู้เขียนร่าง SAR ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ (ประธานกรรมการ)  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ)  3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี (กรรมการ)   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (เลขานุการ)

THMadmin

8 Aug 2022

การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ,2 และ 3 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้ประเมินผลซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการของหลักสูตร ที่ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกงานกับอุตสาหกรรมโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย คือ โรงแรมสวนดุสิต เพลส นักศึกษาชั้นปี 2 ฝึกงานกับหน่วยงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานกับหน่วยงานอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงและนิทรรศการ ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 32201 รูปแบบ Hybrid

THMadmin

3 Aug 2022

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการมัธยมสู่มหาวิทยาลัย:เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และเปิดกว้างให้ครูแนะแนวสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหลักสูตร นำทีมโดยอาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ ประธานฝ่ายฯ เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมกับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาอีกด้วย

THMadmin

27 Jul 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร Hospitality Management (International Program)

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 –31 กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2.   ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (กรรมการภายนอก)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง3.   อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (กรรมการภายใน)อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ   และการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (เลขานุการกรรมการ)ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

THMadmin

20 Jul 2022
1 2 3 5