แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

8 Apr 2021

โครงการ THM : Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรม THM: Turn Your Dreams into Reality สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรม เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการรองรับของ Excellence Centers ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ระบบการเรียนการสอนทั้งแบบ Online On-site และOn Air โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

THMadmin

3 Apr 2021

หลักสูตรอบรมการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการได้จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และการจัดทำเครื่องดื่มกาแฟ (Basic0Barista) รุ่นที่ 7 นำโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จาก ประสบการณ์การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟ ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเทคนิค และขั้นตอนการทำกาแฟที่สำคัญ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

21 Mar 2021

การประชุม Online ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Program) และ Restaurant and Tourism Management, Global Engagement Coordinator from University of Nebraska–Lincoln, USA,

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Program) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ ประชุม Online ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ Assistant0professorDr. Ajai Ammachathram, Professor in Hospitality, Restaurant and Tourism Management, Global Engagement Coordinator from University of Nebraska–Lincoln, USA, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของทั้ง 2 หลักสูตรเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

THMadmin

19 Feb 2021