พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Dusit0Bistro Co-working Space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

22 Dec 2021

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จากการระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า”ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

20 Dec 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

5 Nov 2021

การระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” โดยท่านพ่อเณร พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดศรีบุญเรือง ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวรายงาน โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ขาดแคลนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

3 Nov 2021

นักศึกษา ได้รับรางวัลทีมยอดนิยม การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางสาวกรฎา สีสันงาม นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลทีมยอดนิยม จากกิจกรรม ZHONGQING0CUP0การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในชื่อทีมทีม CI09大成功 ในหัวข้อกิจกรรม “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้แบรนด์ Queen’s salt (女王盐) ร่วมกดไลก์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนทีม CI10梓豪 ผลิตภัณฑ์ 榴莲咖啡 ของนักศึกษาได้ทางFacebook หรือที่ลิงค์ https://www.facebook.com/313905639414623/posts/1082207715917741/

THMadmin

29 Oct 2021

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2

นางสาวดาริกา อุ่นทานนท์ นางสาวรัตนากร ระฆังทอง นางสาวสุจารีย์ พุ่มพิศ นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ นางสาวกรฎา สีสันงาม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING0CUP0การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น มานำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นภาษาจีนความยาวไม่เกิน 1 นาที ตามหัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทย สู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” ร่วมกดไลก์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนทีม CI10梓豪 ผลิตภัณฑ์ 榴莲咖啡 ของนักศึกษาได้ทางFacebook หรือที่ลิงค์ https://www.facebook.com/313905639414623/posts/1082207715917741/

THMadmin

21 Oct 2021

ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ โดยมีการหารือเรื่องรายวิชา แผนการเรียนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร​. สาระ มีผลกิจ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ ​Microsoft Teams

THMadmin

11 Oct 2021

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู “ก้าวแรกในสวนดุสิต จากศิษย์ถึงครู” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

7 Oct 2021

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยมีการแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฯการหารือในประเด็นของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

4 Oct 2021
1 2 3