พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC0และรองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมชี้แจงแนะแนวการพัฒนาทักษะการเรียนเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรม Green THM ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) และ online ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

16 Aug 2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65เพื่อแนะแนวการเรียน การฝึกงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ในหลักสูตร และรุ่นพี่รหัส 63 และ 64 ร่วมแนะแนวณ ห้อง 10505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Aug 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะผู้จัดเก็บและผู้เขียนร่าง SAR ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ (ประธานกรรมการ)  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ)  3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี (กรรมการ)   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (เลขานุการ)

THMadmin

8 Aug 2022

โครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับเทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10 โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”  ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่องสรรพยา จากภาพถ่าย” ที่ ตลาดสีเขียวชุมชนสรรพยา ณ ห้องประชุมศาลาริมน้ำและแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่าสรรพยา พ.ศ.2444) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอำเภอสรรพยา นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนชาวอำเภอสรรพยา ร่วมกิจกรรม

THMadmin

7 Aug 2022

โครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club กิจกรรมที่ 7 ในหัวข้อ “เที่ยวเมืองรอง กับสวนดุสิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club กิจกรรมที่ 7 ในหัวข้อ “เที่ยวเมืองรอง กับสวนดุสิต” (สุพรรณบุรี นครนายก ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์และตรัง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์​เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ของเมืองรอง ที่เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาเขต และศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตณ ห้อง Virtual Learning room 20

THMadmin

1 Aug 2022

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70  พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร  150  ปี มหาบุรุษรัตโนดม

THMadmin

27 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy0U0Digital0Upskill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่พร้อมฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสุข  และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งนายเนติรัตน์ บันประดิษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมทีมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุชภาพความสุข และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต

THMadmin

21 Jul 2022

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และคณะร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผ่านระบบ ZOOM Meeting

THMadmin

1 Jul 2022
1 2 3 5