โครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร.สุชาดา อภิรัตน์ ตัวแทนอาจารย์ ได้ส่งมอบหนังสือเสียงรวม 28 เรื่อง จากความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโครงการจิตอาสาพาน้องเที่ยว Read for the Blind เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

THMadmin

1 Dec 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย)  เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา และบุคลากรโดยการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Mike Roy Conservation Director of World Wide Fund for Nature International: WWF ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

4 Nov 2022

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ0และโรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการปฎิบัติการในธุรกิจที่พักแรม บูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนลินธร สกุลชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพยานจากทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

THMadmin

2 Nov 2022

โครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ “เพชรพัชรีนารีศรีสยาม”

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “มนุษย์ท่องเที่ยว Society Club” กิจกรรมที่ 9 ในหัวข้อ”เพชรพัชรีนารีศรีสยาม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้รู้จักและเรียนรู้​บทบาทความเก่งกาจ​ดุจเพชรของนารีชาวสยามผ่านแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Virtual Learning room 20

THMadmin

2 Nov 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจจกรมมากมายทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังธรรมบรรยายเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน เบิกบานจิต พิชิตฝัน” โดย พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก (ท่านพ่อเณร) วัดศรีบุญเรือง เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และยังมีกิจกรรมพิธีมอบพานไหว้ครู พิธีเจิมตำรา พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดี รางวัลการประกวดพานไหว้ครู พิธีแสดงความมุทิตาจิตของนักศึกษา และพิธีผูกข้อมือ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

27 Oct 2022

ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานDek-D’s0TCAS0Fair0ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH98 จัดโดย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอทีฟ เจ้าของเว็บไซต์ www.dek-d.com นำโดยอาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว นำตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์ร่วมดูแลนักศึกษาและผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น

THMadmin

22 Oct 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC0และรองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมชี้แจงแนะแนวการพัฒนาทักษะการเรียนเสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรม Green THM ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) และ online ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

16 Aug 2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65เพื่อแนะแนวการเรียน การฝึกงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ในหลักสูตร และรุ่นพี่รหัส 63 และ 64 ร่วมแนะแนวณ ห้อง 10505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

16 Aug 2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะผู้จัดเก็บและผู้เขียนร่าง SAR ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31กรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ (ประธานกรรมการ)  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ)  3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี (กรรมการ)   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (เลขานุการ)

THMadmin

8 Aug 2022

โครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับเทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “วาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีที่ 10 โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”  ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่องสรรพยา จากภาพถ่าย” ที่ ตลาดสีเขียวชุมชนสรรพยา ณ ห้องประชุมศาลาริมน้ำและแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่าสรรพยา พ.ศ.2444) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายอำเภอสรรพยา นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนชาวอำเภอสรรพยา ร่วมกิจกรรม

THMadmin

7 Aug 2022
1 2 3 5