นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70  พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร  150  ปี มหาบุรุษรัตโนดม

THMadmin

27 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy0U0Digital0Upskill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่พร้อมฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสุข  และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งนายเนติรัตน์ บันประดิษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมทีมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุชภาพความสุข และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต

THMadmin

21 Jul 2022

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และคณะร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผ่านระบบ ZOOM Meeting

THMadmin

1 Jul 2022

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 ฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอผลงาน ทางวิชาการในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)

THMadmin

1 Jul 2022

รทบ.ร่วมแสดงผลผลิตทางการศึกษา ในโครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นตัวแทนด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศที่มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เวทีโลก ให้กับผู้บริหารภาครัฐในประเทศไทยใน “โครงการประชุมเสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานของโรงเรียนฯ ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

THMadmin

29 Jun 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ “หลักสูตรการออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness Business Designed for Tourism)”

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตรการออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness Business Designed for Tourism) ในภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

18 Jun 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ร่วมดำเนินรายการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ระยะที่ ๕

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินรายการสนทนากลุ่มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

THMadmin

4 Jun 2022

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 ครั้งที่ 2 โดยทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited ที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams

THMadmin

14 Mar 2022

กิจกรรม Upskill Reskill และ New skill หัวข้อ Content Creator ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา รหัส 61

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม Upskill / Reskill / New Skill ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ พี่เติ๊ก จากเพจ #ภาษาอังกฤษหยาบๆ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Content Creator” ณ ห้อง Virtual Learning 01 โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และนักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online

THMadmin

4 Mar 2022

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(14)/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรใหม่ ชี้แจงผลการสำรวจความพร้อมในการเข้ามาเรียน Onsite ของนักศึกษา กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) กิจกรรม Upskill Reskill สำหรับนักศึกษารหัส 61 การประชาสัมพันธ์ E-Book รทบ.มองรอบหอมขจร และการรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

24 Feb 2022
1 2 3 4