งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  อาจารย์หลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC 2023) ครั้งที่ 5จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ และ อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยด้วย

THMadmin

9 Jun 2023

โครงการปกิณกะความรู้ กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้โครงการปกิณกะความรู้กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ” อิหร่าน : อารยธรรมตระการตา ดวงดาราแห่งเปอร์เซีย ศิลปะล้ำค่าของสากล” บรรยายโดย อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้อง Virtual Learning 20อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.Fanpage โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในศาสตร์วิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป

THMadmin

28 May 2023

ฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์)

  เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 โดยนักศึกษาฝึกทักษะภาคสนามทัวร์จำลอง กลุ่มที่ 3 (ลำซิ่งทัวร์) เส้นทาง กรุงเทพฯ-ราชบุรี-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ได้เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว วัดพระศรีอารย์, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร, ถ้ำเขาบิน, เขาหินงู, ตลาดเช้าริมธารโอ๊ะป่อย (กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรพระล่องแพ เรียนรู้วิถีชุมชนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชิมอาหารพื้นถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ), ไร่องุ่นภูผา, บ้านหอมเทียน (กิจกรรมทำเทียนหอม), Skywalk-ถนนคนเดินสองแคว, ถ้ำกระแซ-ทางรถไฟสายมรณะ, เมืองมัลลิกา และสะพานข้ามแม่น้ำแคว อีกทั้งสนุกกับกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมเส้นทาง โดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และ อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์

THMadmin

28 May 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 62

  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และกิจกรรมอำลาอาลัยเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่าง อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในโรงเรียนฯโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ (คุณเติร์ก) เจ้าของเพจภาษาอังกฤษหยาบๆ ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้มาบรรยายในหัวข้อ “จากต้นกล้าสู้ต้นไม้ที่แข็งแรง”เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

9 May 2023

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146

  เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆสไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 146 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง SALON0“ซาลง” “ห้องรับแขก แลกเปลี่ยน​ความรู้​ของชนชั้น​สูงใน ฝรั่งเศส” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

THMadmin

18 Apr 2023

พิธีมอบเกียรติบัตร “หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว”

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว” ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงการอุเมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สปวอ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และความร่วมมือด้านบุคคลากรจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ) โดยมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรรวม 41 คน

THMadmin

8 Apr 2023

สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2566  และคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ ขอพรปีใหม่ สื่อใจถึงกัน” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และได้โอกาสที่ดีวนการสร้างประติสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในพิธี ณ Dusit Bistro & Co-Working Space มหาวิมยาลัยสวนดุสิต

THMadmin

5 Apr 2023

การเรียนการสอน วิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –02 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 63 ซึ่งการฝึกปฏิบัติภาคสนาม(ทัวร์จำลอง) กลุ่มที่ 1 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ ได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมชุมชนวิถีไร่นาป่าตาล Work Shop ทำขนมตาล ชิมผลตาลจากต้นตาลและน้ำตาลสด สักการะหลวงปู่ทวด อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ สักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ ชมปะการังและสัตว์น้ำทะเล ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ ใส่บาตรยามเช้า ณ ชุมชนหัวบ้าน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์ไก่ ศึกษาเรียนรู้ถนนสู้ศึก ถนนแห่งประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ล่องเรือชมคลองเขาแดง“กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์” และฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง กำกับการเดินทางโดยอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และอาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ

THMadmin

31 Mar 2023

รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ

  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ รทบ. สุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ โดยเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน เมื่อต้องจัดการกับความเครียด และส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ Activity Space 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ     รองคณบดีคณะครุศาสตร์  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว     อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

THMadmin

29 Mar 2023

SDU Smart Idol 2023

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ร่วมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SDU Smart Idol 2023 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Speech Contest 2023, SDU VARLORANT Championship, SDU Big Show 2023, และ SDU Smart Idol 2023 ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นสวนดุสิตและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากกิจกรรมนี้ นักศึกษาของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SDU VARLORANT Championship รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น การแข่งขัน SDU […]

THMadmin

25 Mar 2023
1 2 3 7