กิจกรรมพบนักศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมพบนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมแนะนำช่องทางการพบอาจารย์ ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

6 Aug 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (ประธานกรรมการภายนอก)       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (กรรมการภายนอก)       รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการภายใน)       อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

THMadmin

23 Jul 2021

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำโดย อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 1. ดร.มนทิรา สังข์ทอง (ประธานกรรมการภายนอก)     อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2. ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ (กรรมการภายนอก)       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   3. อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ (กรรมการภายใน)       อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง […]

THMadmin

16 Jul 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ ระดับ 3”จัดขึ้นโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินวิชาชีพมัคคุเทศก์ระดับ 3 โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดให้กับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

14 Jul 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “เจาะอดีตอารยธรรมขอม ย้อนรอยอาณาจักรล้านนา พาตะลอนทัวร์เหนือ อีสาน”ในกิจกรรม Work-Integrated0Learning-WIL กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและการปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวในเส้นทาง สงขลา-ภาคอีสาน-ภาคเหนือ จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผ่านระบบ Zoom Meeting

THMadmin

23 Jun 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ใจและได้ผล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ และอาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบMicrosoft Teams

THMadmin

14 May 2021

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 64 กิจกรรมที่ 1 : Talk With THM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Talk With THM เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ0Microsoft Teams

THMadmin

13 May 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 64 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 64 รอบโควตา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรินทร์ เวสธัญญะกุล ประธานหลักสูตรฯ ได้แนะนำข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ รวมทั้งกิจกรรมเตรียมความพร้อมอื่น ๆ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

THMadmin

12 May 2021

กิจกรรมประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อแจ้งนโยบายการรับนักศึกษา แจ้งข่าวสารและการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หารือแนวทางการบูรณาการระหว่าง หอมขจรฟาร์มและฝ่ายต่างๆในหลักสูตร และมอบหมายงานด้านประกันคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุม

THMadmin

11 May 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

THMadmin

1 May 2021
1 2