นายจตุรโชค ยวงอักษร

นายจตุรโชค ยวงอักษร

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5711

Chaturachok_yua@dusit.ac.th

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนฯ
ดูแลห้อง SDU online learning room (ห้อง 247)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) (ธุรกิจการบิน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต