อาจารยร์เอกชัย จากศรีพรหม

อาจารยร์เอกชัย จากศรีพรหม
(Mr.Eakachai Jagshriprom)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

บธ.ม.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การจัดดอกไม้
2. การเย็บสเกิ๊ต (Skirt)
3. งานใบตองและบายศรี
4. การร้อยมาลัย
5. การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2564

– เอกสารประกอบการเรียน.วิชาการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการเรียน.วิชาการดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม . กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2560

– เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2564

– งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการและกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงผ่านการจัดการเครือข่าย.กรุงเทพมหานครฯ (กำลังดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวตามแนวทางมรดกโลกกินได้ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร.กรุงเทพมหานคร
– งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับแนวทางมรดกโลกกินได้ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร.กรุงเทพมหานครฯ