ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์
(Assistant Professor Natpreeya Phopun)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศ.ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท

ศ.ศ.ม.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
2. การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
4. วัฒนธรรมบริโภคอาหารโลก
5. บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
6. การต้อนรับและการบริการ

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2563

– ตำราการดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2560

– เอกสารประกอบการสอนวิชาบริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2564

– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Frist S- Curve) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก (Word Class Destination) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (R&D Consortium) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการฝึกอบรมทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-Skill/ Up-Skill) เพื่อให้รองรับมาตรฐานมาตรฐาน MRA บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2563

– งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการและกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงผ่านการจัดการเครือข่าย แหล่งทุน บพข. เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณด้าน ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ปี พ.ศ. 2562

– งานวิจัยเรื่อง การวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่ม Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปี 2562
– งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการท่อวเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่ม Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง (High value) และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขของเอเชีย (Wellness hub of Asia) ทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปี 2562

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและต้นแบบกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐานอาเซียนแหล่งทุน สกว. ปี 2560
– งานวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 แหล่งทุน สกว. ปี 2560