นางสาวพิมพวรรณ สุ่มขำ

นางสาวพิมพวรรณ  สุ่มขำ

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5708

pimpawan_sum@dusit.ac.th

เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงาน
(หลักสูตรนานาชาติ)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
(แขนงธุรกิจการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต