อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ

อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ
(Proudteema Sriratu)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (เอกโรงแรม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

วศ.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
4. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6. การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. การจัดประชุมสัมมนา

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2563

– เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
– เอกสารประกอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

– เอกสารประกอบวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

– เอกสารประกอบวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2564

– โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว Sea Farming เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว” : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
– โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว Sea Farming กลุ่มท่องเที่ยวทะเลอันดามันเพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
– แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว Sea Farming แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในกลุ่มท่องเที่ยวทะเลอันดามัน” : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

ปี พ.ศ. 2560

– โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฝึกอบรมที่6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี” : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

– โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม” : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปี พ.ศ. 2561

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.