ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5715

Putichot_ton@dusit.ac.th

ปฏิบัติงานด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
(แขนงธุรกิจการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาโท

ศศ.ม (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ