นางสาวรักษิยา คณารักษ์

นางสาวรักษิยา คณารักษ์

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5714

Ruksiya_kan@dusit.ac.th

การด้านเงินพัสดุ และครุภัณฑ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาไทย)
หลักสูตรศิลปศาสตราบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต