นางสาวศุภิสรา ทองงจรูญ

นางสาวศุภิสรา ทองจรูญ

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5752

supitsara_ton@dusit.ac.th

เลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ) (ธุรกิจการบิน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (แขนงวิชาธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาโท

ศศ.ม (การจัดการการบิน)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต