อาจารย์สุติมา อ่อนแก้ว

อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว
(Miss Sutima Onkaew)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

รอ.ม.
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร

– ภาษาจีน : 2554 : School of International Studies Shanghai Institute of Foreign Trade (ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 39/2557 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เลขที่ : 1-013076)

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ภาษาจีนระดับต้น
2. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
5. การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน / ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2562

– เอกสารประกอบการสอน วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2560

– เอกสารประกอบการสอน วิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2560

– งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านน
: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปี พ.ศ. 2563

– บทความวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 : หน้าที่ 273 – 287