ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฐา  แก่นสานสันติ
(Assistant Professor varistha   kansarnsanti)

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วท.บ.
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

บธ.ม.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม.
สาขาการจัดการบริการ (Master of Business Administration (Hospitality  Management ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิชาที่เชี่ยวชาญ

1. การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
2. สุนทรียภาพในพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม
3. ศิลปะการตกแต่งในธุรกิจบริการ
4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
5. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
6. การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา (ระบุปีที่พิมพ์ล่าสุด : ชื่อเอกสาร)

ปี พ.ศ. 2562

– ตำราการดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ปี พ.ศ. 2561

– เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

งานวิจัย

ปี พ.ศ. 2562

– งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พักเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ (2562) ทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย (วช.)  

ปี พ.ศ. 2559

– งานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้ ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (2559) ทุนวิจัย องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
– งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพสำหรับศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2559) ทุนวิจัย สำนักกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ปี พ.ศ. 2562

– บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพสำหรับศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ ในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (journal of Sustainable Tourism Development ) ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562