นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ

นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

Email

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

0-2244-5076

wannipha_sup@dusit.ac.th

งานด้านบุคลากร
งานด้านฐานข้อมูลงานวิจัย
งานด้านวารสารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต