หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทยNai0Lert0Butler และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพในภาคปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม สัปดาห์ที่ 1 ในหัวข้อการป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ

webadmin

3 Feb 2021
1 2