การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำโดย อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ประธานกรรมการภายนอก)   
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (กรรมการภายนอก)    
ข้าราชการบำนาญ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)    
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ (เลขานุการ)    
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต