การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์ (ประธานภายนอก)       
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2. อาจารย์หิรัญญา กลางนุรักษ์ (กรรมการภายนอก)       
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ (กรรมการภายใน)       
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ (เลขานุการ)       
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารเเละการบริการ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต