การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี (ประธานกรรมการภายนอก)
ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. อาจารย์พราวภัสสร จันทรวรวัลย์ (กรรมการภายนอก)
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ (กรรมการภายใน)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารเเละการบริการ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ (เลขานุการ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต