การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และศูนย์การศึกษา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting