การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 7(12)/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง การติดตามการดูแลนักศึกษาการติดตามเรื่องการสอบ TOEIC การดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม
ผ่านระบบ Microsoft Teams