การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(7)/2564 ทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรายงานผลการจัดกิจกรรม การดำเนินการด้านการตลาดและการรับนักศึกษา รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะ(Non-Degree ระยะยาว และระยะสั้น Credit Bank) และหลักสูตร 4 ปีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต