การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564(6)/2564 มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) และการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก บุญเจือ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams