การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรม Open House Online020220:0ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ วิกฤตตรงไหน? เอาปากกามาวง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 และพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้นักรียนได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams