การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การดำเนินการตามกำหนดกิจกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงท้ายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,กระบวนการบันทึกผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนย้อนหลัง และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญชนก บุญเจือ ประธานฝ่ายฯเป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams