การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการของฝ่ายฯตลอดปี 2565 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำสรุปโครงการฯ และกิจกรรมของฝ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2565 รวมไปถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมผ่าน Microsoft Teams