การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams