การประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรออกแบบประสบการณ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมบริการ” (หลักสูตรใหม่) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เเละคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำรายวิชาตามการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร0(Program Learning Outcomes : PLOs) ผ่านระบบ Microsoft Teams