การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565 โดยในการประชุมมุ่งเน้นการพิจาณาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของธุรกิจสายการบินแห่งอนาคต นำโดยอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ วารีวนิช 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. หม่อมหลวงกวิน  ศรีธวัช
Inflight manager บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3. ดร.วิลาส ดวงกำเหนิด 
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอบรมพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
4. คุณคณิสสร อิศรัตน์ 
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
5. คุณวินิตา หงส์วรพิพัฒน์    
Cabin Crew Operation Director /And Caat Instructor Certificate 
6. คุณสุภาพร พันธุ์สิน    
ผู้จัดการกองฝ่ายการจัดการทรัพยากรบุุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
7. ดร.ภัครา เรืองสิรเดโช    
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ พัฒนาธุรกิจ กรรมการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด