การประชุม คณาจารย์ภายในหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมคณาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 2565 เพื่อให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Mockup อาคารเรียนรวม 32มหาวิทยาลัยสวนดุสิต