การประชุม Online คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาคู่มือการประเมินปริมาณงาน คุณภาพงาน การบริหารงาน รองคณบดี ประธานหลักสูตร และประธานฝ่าย ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เกณฑ์สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เอกสาร ป.มสด.1 และ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด และอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams