การประชุม Online คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่าย และพิจารณาแนวทางจัดทำ VDO0Clip บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายบริการวิชาการ กับ0THM and Homkhajorn Farm Collaboration0Project0และเพื่อหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริษฐา แก่นสานสันติ ประธาน
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams