การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom0Meeting และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์      
ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์    
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. อาจารย์กาญจนา พากโพธิ์      
หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
4. คุณวิเชียร วันดี
ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok 
5. คุณจิตกร วิจารณรงค์    
ประธานบริษัท Soda management Co.,Ltd