การอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette”

  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง ได้จัดอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากล Dining Etiquette” ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปางนำทีมวิทยากรโดย อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักด์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี ได้ร่วมให้การอธิบายถึงความสำคัญการจัดโต๊ะอาหารแบบสากล การใช้อุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด การใช้ผ้าเช็ดปาก ลำดับการวางจาน การเริ่มรับประทานอาหาร การส่งต่อจานอาหาร และการรับประทานซุป เป็นต้น และได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องปฏิบัติการการบิน Mock-up0ห้อง เฟื่องฟ้า sky lounge (ห้องรับรองผู้โดยสาร) และ ห้องเรียน Online-studio ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง