กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารรย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้นำในการจัดการความรู้ และมี นายจตุรโชค ยวงอักษร ร่วมกับนางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มาให้ความรู้และเทคนิคในการสอบพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะต้องสอบต่อสัญญา ณ ห้อง Online Learning 11 และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams