กิจกรรมการบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย


เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์เอกชัยจากศรีพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เป็นวิทยากร บรรยายและสาธิต เรื่อง ความรู้ด้านศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทย ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ ณ ห้อง Dusit Bistro & Co-working Space และนำผลงานจากนักศึกษาไปใช้จริง ในโครงการ “สงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 8 เมษายน 2564