กิจกรรมการอบรม Green THM: Workplace Health and Safety, Energy Saving and Environmental Care โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมการอบรม Green THM: Workplace Health and Safety, Energy Saving and Environmental Care เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ ธรรมศรี 
5. อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์ 

โดยได้รับกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมผ่านระบบ Microsoft Teams