กิจกรรมบรรยายการปรับตัวในการทำงานธุรกิจโรงแรมยุคปัจจุบันฯ

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ”การปรับตัวในการทำงานธุรกิจโรงแรมยุคปัจจุบัน กรณีศึกษา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า”  โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ คุณณัฎฐพัชร กมลพลพัตรผู้ก่อตั้งเพจ Hotel0Man ยอดมนุษย์โรงแรม ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU) ผ่านระบบ Zoom Meeting