กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนขณะอยู่กับหน่วยงาน อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา อาจารย์วินิตา หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน บรรยาย เรื่อง “ทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” และนายต่อตระกูล อมรนพกุล (ศิษย์เก่า) ตำแหน่งงาน Senior Ground passenger service, Thai lion Air แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าจากรุ่นพี่  “ประสบการณ์จริงเหมือนหรือแตกต่างอย่างที่คิด” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK-UP-ROOM)