กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจ การบิน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อรับทราบถึงทิศทางการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตร และได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเล่าประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสายการบิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1.  คุณประณต หอระเวก   (Customer Service Manager cum Head of Department)  
2.  คุณชุลีภรณ์ เกิดวั่น   (Flight attendant สายการบิน Gulf ประเทศบาร์เรน)  
3.   คุณพีรณัฐ พัฒนิบูลย์   (พนักงานแผนกบริการผู้โดยสารภาคพื้น (Traffic Agent)   สายการบิน China Airlines) 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการปฏิบัติงานด้านการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Microsoft Teams