กิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านระบบ Zoom