กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อม การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทาง รูปแบบการจัดเรียนการสอนความสำคัญ และการประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ และลดปัญหาการหยุดเรียนและเปลี่ยนภาษากลางคัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมแนะแนวผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้
  1. อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี (ตัวแทนผู้สอนภาษาจีน)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสวาท จันทร์ดำ (ตัวแทนผู้สอนภาษาญี่ปุ่น)
  3. อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ตัวแทนผู้สอนภาษาฝรั่งเศส)