กิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
จัดกิจกรรม “แนะแนวทางประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน” โดยมี อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และได้รับเกียรติจากคุณกัษณ ก้องวิเศษโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คุณดวงหทัย ศิริบุรี หัวหน้าฝ่ายขาย
และการตลาด และคุณณิรินทร์ญา กีรติโกสิตวิชญ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (MOCK0UP ROOM) อาคาร 32 ชั้น 6