ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565 โดยคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์
2. อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
3. อาจารย์เตชิตา ภัทรศร
4. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม
5. อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์