ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : Happy0U0Digital0Upskill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่พร้อมฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสุข  และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ซึ่งนายเนติรัตน์ บันประดิษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมทีมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุชภาพความสุข และคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต