ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) นายอับดุลฟัตตา เจ๊ะหะ และ นางสาวอาทิตยา ปิดตาระโต ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “Responsible Youth Leader Program 2021-2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นและผ่านกระบวนการวัดผลของโครงการตามที่กำหนดโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดย Ministry of Tourism Arts and Culture Sarawak ร่วมกับ REBORN Responsible Borneo และ Emerald Publishing ภายใต้การสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ Advisory Board Member ของโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $120