ขอแสดงความยินดี อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการประจำ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมการประจำ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564